License Agreement

 

 NETTLØNN LISENSAVTALE

Ved å ta i bruk og bruke internettløsningen fra Leverandøren, bekrefter Kunden at avtalen er lest, forstått og aksepterer å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen som gjelder for de relevante programmer og tjenester fra leverandøren.

Les derfor hele avtalen nøye. Dersom Kunden ikke aksepterer avtalebestemmelsene, har Kunden

ikke rett til å benytte programmer og/eller tjenester fra Leverandøren.

Dersom Kunden ikke aksepterer denne avtalen, må kunden avbryte registreringen og avslutte

bruken av alle Leverandøren sine programmer og tjenester.

“Kunden” er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og

som Leverandøren forholder seg til.

“Bruker” er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte

tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

 

BEGRENSNINGER

Det er ikke lov til å kopiere noe fra Internettløsningen ut over det å bruke programmet

gjennom vanlige nettlesere.

Det kan ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede proKundenkter basert på

programmet eller deler av programmet.

Internettløsningen/programmene tilhører og er eid av Leverandøren og gjort tilgjengelig på

www.nettlonn.no. Strukturen, organiseringen og koden til programvaren tilhører Leverandøren.

Programvaren er beskyttet gjennom lov, inkludert opphavsrett og copyrightlovgivningen.

 

ABONNEMENT

Abonnementet vil normalt bli fakturert per måned  eller i tråd med NettLønn's sine

administrative rutiner, men begrenset oppad til 12 måneder.

Abonnementet blir fakturert etterskuddsvis.

 

TREDJEPARTS PROGRAMVARE, LØSNINGER OG ABONNEMENTER. HERETTER KALDT LØSNINGER

NettLønn tilbyr løsninger som tilbys av selskaper som ikke juridisk er en del av NettLønn.

NettLønn vil normalt fakturere NettLønns kunder direkte for tredjeparts løsninger, men kan i spesielle tilfeller faktureres NettLønns kunder direkte.

NettLønn forbeholder seg rettet til å endre prisene i tråd med tredjeparts prispolitikk med minimum 3 måneders varsel.

 

BETALINGSBETINGELSER

14 dagers betalingsfrist fra kjøpsdato. Forsinket betaling belastes med for tiden 9%  p.a.

 

OPPSIGELSESTID

Det er ingen oppsigelsestid. 

 

KUNDEDATA, DATATRAFIKK, VEDLIKEHOLD

Leverandøren har ingen forpliktelse til å lagre data etter forhåndsbetalt periode.

Kundens data blir normalt tatt vare på  i  i  6 (seks) måneder etter at abonnementets opphør (slik det vanligvis fremkommer på siste faktura dvs. ”til dato”) .

Ved oppsigelse, kan leverandøren ved behov tilrettelegge rutiner for Kunden som gjør det mulig for kunden å hente ut nødvendige ansatt- og  lønnsdata.  Leverandøren fakturerer for dette arbeidet etter medgått tid. Timeprisen  er i år 2018/2019 kr. 950,- (ekskl. mva).

 

Der brukerne genererer mer webtrafikk enn det Leverandøren regner som normalt, tatt i

betraktning den webløsning som er valgt, kan Leverandøren ta ned siden (gjøre sidene

utilgjengelig). Dette gjelder også ved varslet vedlikehold av programvarer og tjenester .

Leverandøren forbeholdes retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er

tilgjengelige på serverne.

 

ANSVARSBEGRENSNINGER

All bruk av Leverandøren's webløsninger skjer på eget ansvar.

Adato AS (NettLønn), dets leverandører er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Kunde eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Leverandørens programvare, herunder Nett-Tjenesten. Dette innbefatter alle eventuelle skader, feil, tap av informasjon, data o.l. av noe slag, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, eller øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av bruk av eller manglende mulighet eller evne til å bruke NettLønn’s programvare, andre tjenester, opplysninger eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak (herunder som følge av systemfeil eller ny versjon), og omfatter også hvis dette skyldes uaktsomhet fra Leverandørens side. Dette gjelder selv om Leverandøren er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Leverandøren sitt fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til det beløp Kunden faktisk har betalt for Leverandørens tjenester de 6  (seks) siste månedene.

 

PARTENES ANSVARSOMRÅDE

Leverandøren (dets leverandør) tar backup av alle kundedata minst en gang per døgn.

Leverandøren forplikter seg til at Leverandørens programvare i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med brukerveiledninger som finnes på Leverandørens Internettsider i en periode på tre måneder fra oppstart av kundeforholdet (garantiperioden). I garantiperioden forplikter Leverandøren seg til enten (1) å utbedre feilen eller (2) tilbakebetaling av tilsvarende kjøpesummen (beløpet på første betalte faktura) dersom denne ikke oppfyller Leverandørens garanti. Leverandøren bestemmer hvilken av disse to alternativer som skal benyttes. Feil eller mangler som skyldes feilaktig bruk, ulykkehendelser eller feilaktig anvendelse omfattes ikke av garantien.

Det garanteres ikke at Leverandørens programvare med avgiftsmessige/skattemessige beregninger håndterer enhver avgiftsmessig/skattemessig situasjon eller at programvarens simuleringsmuligheter gir mer enn omtrentlige beregninger. Leverandøren garanterer heller ikke eventuelle nettbanktjenester til enhver tid vil være tilgjengelige. Nettbanken og bruk av denne reguleres utelukkende gjennom avtale med den aktuelle nettbank.

Kunden forplikter seg til å se på rutiner som ivaretar kravet om dokumentasjon i henhold til lover og regler. Dette kan være lokal lagring av lønnsslipper, utbetalingslister, regnskapsbilag, terminoppgave med mer.

 

FORCE MAJEURE

Leverandøren er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

Dette betyr at dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig

grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes

partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet

varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos

teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

 

Brukeren er selv ansvarlig for alle informasjon og data som registreres hos oss, og

brukeren må selv iverksette rutiner som kan ivareta denne informasjonen (f.eks. gjennom

utskrifter, eksportering osv.).

Leverandøren foretar ikke spesialtilpasninger i sine systemer ut fra enkeltbrukers ønsker. Men dersom det er fornuftig (og ønskelig fra tilstrekkelig mange) å utvikle nye rutiner og rapporter, vil vi (så langt det er mulig) sette inn ressurser for å få ønsket oppfylt.

 

EIERFORHOLD  OG AJOURFØRING AV KUNDEOPPLYSNINGER

Dersom Leverandøren endrer eierstruktur i form av for eksempel etablering av morselkap,

datterselskap, underselskap, fusjonering m.m. overdras kundeforholdet automatisk til den

nye eierstrukturen som måtte oppstå.

Kunden har alene ansvaret for at kundeopplysningene til enhver tid er korrekte.

Kunden kan selv ajourføre  kundeopplysningene sine under knappen Administrator  og Administratoroppl.  når kunden er pålogget sitt lønnsområde.

 

SIKRING AV PERSONVERNET (GDPR)

Leverandøren forplikter seg å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Leverandøren skal i sine rutiner iverksette tiltak slik  at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Leverandøren etterlever de nye personvernreglene (General Data Protection Regulation-GDPR ) fra 2018.

NettLønns Personvernerklæringen og Databehandleravtale finner du rett etter innlogging under knappen ”Samtykke”.

 

ENDRING AV DENNE BRUKERAVTALEN

Leverandøren forbeholder seg til å endre innholdet i denne avtalen, eller si den opp med

umiddelbar virkning. Dette gjelder også endring av abonnementsperioder og priser

(prisstruktur).

SUPPORT OG OPPLÆRING ER IKKE INKLUDERT I ABONNEMENTSPRISENE

All support og opplæring er ikke inkludert i abonnementsprisen og faktureres etter medgått tid etter gjeldende timepriser. Dette gjelder både support og opplæring via telefon , e-post m.fl.